XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa kirjoittaa selkeän ja ymmärrettävän akateemisen tekstin
- osaa arvioida ja yhdistellä lähteiden tietoja ja saa varmuutta oman äänensä esille tuomiseen
- osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä
- osaa arvioida ja soveltaa kirjoitusprosessiaan omaa tutkimusta tehdessään

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta