XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana
- ymmärtää, että monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat olennainen osa oman alansa asiantuntijuutta
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
- osaa tunnistaa oman alansa erilaisia tekstilajeja
- osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus