XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
• eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
• vuorovaikutus monitieteellisessä ryhmässä
• kasvatusalan tekstien työstäminen prosessimaisesti

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko: englanti hyväksytty-hylätty, ruotsissa hyl-TT-HT suullinen ja kirjallinen.

Arviointiperusteet: Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• aktivoituu käyttämään ja kykenee hyödyntämään viestintä- ja kieliosaamistaan monitieteellisessä ryhmässä
• osaa toteuttaa asiantuntijatyön toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
• osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä toisella kotimaisella kielellä
• kykenee viestimään vieraalla kielellä suullisesti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa perustellen
• osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
• on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Lisätietoja

Kytkentä oman pääaineen opintoihin.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUK999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUK000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, ruotsi

Opetus