XYHH001 Akateemiset tekstitaidot (etnologia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
- oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
- akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
- vuorovaikutusosaamisen osatekijät
- ryhmätyötaidot
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat

Lähiopetukseen osallistuminen, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa sellaisia akateemisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee kehittyessään alansa asiantuntijaksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miksi akateemiset tekstitaidot ovat välttämättömiä tieteellisen tiedon rakentamisessa.
- tuntee alansa tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä, ymmärtää niiden yhteyden kulttuurien tutkimuksen ajattelutapoihin ja osaa hyödyntää niitä omassa viestinnässään.
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan viestijänä ja kielenoppijana monikielisessäkin ympäristössä sekä motivoituu kehittämään taitojaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus