XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yhtenäinen ja laajahko esitys nominien eli substantiivien, adjektiivien ja pronominien kieliopillisista rakenteista ja venäjän kielen nykykäytöstä.

Suoritustavat

Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjallisen tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Lisätietoja

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus