XSU0008 Suomen kurssi ulkomaalaisille 4 (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito, eli pystyä osallistumaan suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun sekä seuraamaan suomenkielisiä medioita itsenäisesti.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja kurssitöiden tekemistä sovitussa aikataulussa.

Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat eri medioista kerättyihin ajankohtaisiin autenttisiin aineistoihin. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja kurssitöiden tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Kurssityöt ja tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa toimia sujuvasti erilaisissa formaaleissa ja informaaleissa vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ajankohtaisia, yhteiskuntaa, opiskelua ja työtä koskevia aiheita käsitteleviä tekstejä ja puhetta
- osaa kertoa spontaanisti ja tarkasti itselle tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti
- osaa tiivistää ja jakaa tietoa omin sanoin abstrakteista ja itselle vieraammista aiheista suullisesti ja kirjallisesti
- osaa arvioida kielitaitoaan sekä omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja käyttää ympäristöään tavoitteellisesti oppimisensa tukena

Lisätietoja

STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Suomi 3 -kurssin suorittaneille

Esitietojen kuvaus

Suomi 3 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: B1

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus