XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä ja vuorovaikutustilanteita, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle B1-tasoa).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
• ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
• selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
• osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
• ottaa itse vastuu oppimisestaan

Lisätietoja

• Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
• Pakollinen taloustieteen kandidaattitason opiskelijoille, jos ranska on 2. vieras kieli.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

TEEMA: Ranskan kieli, yhteiskunta ja työelämä

Esitietojen kuvaus

Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus