XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Julkiset palvelut ja instituutiot Ranskassa
SISÄLTÖ: Kurssilla tutustutaan Ranskan julkisiin palveluihin ja instituutioihin sekä hallinnollisen ranskan erityispiirteisiin. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Suoritustavat

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisen että kuvamateriaalin pohjalta.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- tuntea Ranskan yhteiskuntaelämää, sen rakenteita ja viestintäkulttuuria sekä pystyä vertaamaan sitä omaan kontekstiinsa
- hahmottaa hallinnollisen ranskan piirteitä
- pystyä kirjoittamaan ymmärrettävää ja selkeästi rakentuvaa asiatekstiä
- kyetä huomioimaan formaalin vuorovaikutustilanteen vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti suullisissa vuorovaikutustilanteissa
- kyetä laatimaan ja pitämään selkeästi etenevä suullinen esitys omalta alaltaan.
Après le cours l’étudiant devrait:
- avoir des connaissances sur la vie sociale de la France, des structures de la société française et de la culture médiatique et pouvoir les comparer à son propre contexte.
- être capable de distinguer des particularités de la langue de l’administration française.
- savoir écrire un texte informatif structuré et cohérent.
- savoir prendre en considération les exigences d’une situation de l’interaction formelle.
- être capable de construire et faire une présentation orale aisée de son propre domaine.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Niiden kauppakorkean opiskelijoiden, joille ranska on 2. vieras kieli, suositellaan suorittavan kurssin XRAT001 Ranska ja yhteiskunta ja XRAT005 Ranska ja talous ennen tälle kurssille tuloa.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus