XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. (XRAT004). Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP039)
TEEMA: Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä työelämää, sen tapakulttuuria ja kohteliaisuussääntöjä sekä suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista. Pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B2- Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- ymmärtää ja pystyä huomioimaan käytännön vuorovaikutustilanteissa ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot
- osata toimia korrektisti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
- osata laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurin (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).
Après le cours, l’étudiant devrait:
- comprendre les differences les plus importantes entre les usages français et les usages finlandais
- comprendre les differences les plus importantes entre les règles de politesse françaises et les règles de politesse finlandaises
- savoir agir d’une façon appropriée dans les situations d’interaction de la vie active et celles de l’université.
- savoir préparer des textes qui correspondent aux genres de textes de la vie active tout en étant conscient des situations d’interaction et de la culture de communication (p.ex. CV, lettre, courriel, rapport)

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus