XRA0008 Ranska 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA:Tunteiden ja kokemusten ilmaisu, ympäröivästä maailmasta kertominen
SISÄLTÖ: Aihepiireinä mm. kokemuksista kertominen sekä ympäröivän maailman kuvailu.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:

- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 ja 3-kurssit tai vastaavat opinnot.

Oppimateriaalit

Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos, 2017 (SanomaPro)

Kirjallisuus

  • Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0404-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus