XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä. Miten ääni toimii ja miksi se ei aina toimi. Opetellaan jännittymienvapautus-, hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden avulla oman äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laajuutta voi lisätä. Harjoituksia tekemällä havainnoidaan, mitä tapahtuu silloin, kun ääni tuntuu tulevan helposti. Harjoituksista koostuvan, tavoitteellisesti etenevän harjoitussarjan pohjalta laaditaan oman äänenkäytön kehittämissuunnitelma.

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä, keskusteluihin osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa (80% oppitunneista) kurssin tapaamisissa sekä oppimispäiväkirjan ja äänenkäytönkehittämissuunnitelman kirjoittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opiskelijat saavat opettajalta yksilö- ja ryhmäpalautetta tuntityöskentelyn ja oppimispäiväkirjojen pohjalta

Arviointiperusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija erittelee ja analysoi omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee tavoitteellisesti etenevän äänenkäytön harjoitussarjan oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan osaavan eritellä ääneen vaikuttavia tekijöitä, osaavan havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä, ja arvostavan omaa ääntään vuorovaikutuksen mahdollistajana. Opiskelija osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa ääntä voi kehittää ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi ja paremmin rasitusta kestäväksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus