XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Verkkokurssin sisällölliset painopisteet ovat kirjoitusprosessin hallinta sekä gradutekstin rakentaminen ja viimeistely. Opiskelija saa tietoa ja käytännöllisiä välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan, suomenkielisen pro gradu -tutkielmansa työstämiseen sekä tekstinsä viimeistelyyn. Verkkokurssilla annetaan ja saadaan palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä ja pienryhmässä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.

Osaamistavoitteet

Verkkokurssin käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita pro gradunsa kirjoitusprosessia. Hänen odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin työstämiseen kuuluu ja tunnistavan oman pro gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita. Hänen odotetaan osaavan antaa palautetta vertaisille kirjoitusprosessin eri vaiheissa olevista teksteistä ja kehittää omaa tekstiään saadun palautteen avulla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus