XKV0401 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja tyyliä sekä harjoitellaan tieteellisten tekstien kirjoittamista ja arviointia. Tärkeimmät oikeinkirjoitusseikat kerrataan. Kurssilla työstetään LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen -opintojakson tutkielmaa. Kurssi ajoittuu 1. opintovuoteen ja on integroitu kurssiin "LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen".

Suoritustavat

Kurssi on lähiopetusta, eikä sitä tai sen osaa voi suorittaa etäopiskeluna. Kurssi koostuu yhteisistä tapaamisista (14 t), pienryhmätapaamisesta (2 t) ja itsenäisestä työskentelystä. Työmuotoja ovat luennot ja erilaiset harjoitukset sekä seminaarityön käsittely pienryhmässä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) tuntevan tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja hyvän asiatyylin ominaisuudet, 2) osaavan soveltaa niitä omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa, 3) harjaantuneen rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa ja 4) pystyvän soveltamaan saatua palautetta omaan kirjoittamiseensa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta