VIES010 Syventävä tutkimuskurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla (väh. 80 %) sekä työpajatyöskentelyyn osallistumista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)

Kirjallisuus

  • Berger 2000 tai uudempi painos. Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches
  • Fielding, Lee & Blank (toim.) 2008 tai uudempi painos. The Sage handbook of online research methods
  • Hollingshead & Poole 2012. Research methods for studying groups and teams: a guide to approaches, tools, and technologies
  • Frey, Botan & Kreps 2000. Investigating communication: an introduction to research methods
  • Denzin & Lincoln 2011.The Sage handbook of qualitative research

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus