TSAS5504 Tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

1) Tutkimusprosessi, sen vaiheet ja eri vaiheiden merkitys,
2) Tutkimusmenetelmät ja niiden jaottelu,
3) Määrälliset tutkimusmenetelmät ja niiden periaatteet,
4) Laadulliset tutkimusmenetelmät ja niiden periaatteet,
5) Aineisto ja niiden hankinta,
6) Aineistojen analysoinnin
perusperiaatteet ja
7) Tutkimuksen etiikka.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja tentti. Tämän opintojakson sijaan voi suorittaa tietojärjestelmätieteen vastaavan opintojakson.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu opintojakson lopputenttiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja muistaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja tehtävät, tuntee, tunnistaa ja muistaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden ominaisuuksia, osaa valita käyttöönsä oman tutkimustehtävänsä kannalta sopivan tutkimusmenetelmän,
tiedonkeruutavan ja analysointimenetelmän. Opiskelija tuntee myös keskeiset tieteellisen toiminnan etiikkaan liittyvät toimintatavat, säännöt ja käytänteet. (A1, B1, B4).

Esitietojen kuvaus

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman syventävät opinnot (30 op).

Oppimateriaalit

Vaihtelee toteutuskerroittain.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta