TJTP1121 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Digitaalisten palveluiden määrittelyssä ja muotoilussa yhdistyvät teknologia, palveluiden sisältö ja palveluiden käyttäjien tarpeet. Tällä opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen projektityö, jossa muotoillaan, analysoidaan ja esitetään ideoita digitaalisiksi palveluiksi. Kurssilla esitellään nousevia teknologioita ja tekniikoita digitaalisten palveluiden muotoiluun ja määrittelyyn. Opiskelijat soveltavat kurssilla digitaalisen palvelun määrittelyprosessia ja tekniikoita.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää noudattaen. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä digitaalisten palveluiden muotoilu- ja määrittelyprojektin. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat lyhyen määrämuotoisen oppimispäiväkirjan kokemuksestaan. Opintojakson opintopisteperustainen työmäärä on 54 tuntia, joka jakaantuu seuraavasti: Vuorovaikutteiset tilaisuudet 3 h; Projektityö 48 h; Oppimispäiväkirjan täyttäminen 3 h.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa palveluiden määritelyprosessin vaiheita ja samalla myös luovan prosessin vaiheita Opiskelija osaa myös kuvata tekniikoita palvelumuotoiluun ja määrittelyyn liittyvien tehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan soveltaa näitä tekniikoita tehtävien ratkaisemiseen ja hyödyllisten ideoiden luomiseen ja esittämiseen.

Lisätietoja

Vastaa opintojaksoa TJTP112.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Kirjallisuus

  • Csikszentmihalyi, M. (1996). Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.; Stickdorn, M., Schneider, J., Andrews, K., & Lawrence, A. (2011). This is service design thinking: Basics, tools, cases. Hoboken: Wiley.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta