TAHS112 Tutkielmaa tukeva teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tukee maisterintutkielman suunnittelua ja toteutusta johdattamalla tutkielman aiheeseen soveltuvaan teoreettiseen kirjallisuuteen, hahmottamalla teorian merkitystä tutkimuksessa sekä avartamalla teoreettista tietämystä ja näkemystä oman tutkimuksen laadusta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (vain suomeksi) ja itsenäinen työskentely (esseet tai tentti).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa pohtia teorian osuutta ja merkitystä tutkielmassaan,
• valita tutkielmaansa tukevaa teoreettista kirjallisuutta ja
• perustella tekemiään valintoja tutkimuksensa kontekstissa.

Lisätietoja

Opetuskieli ilmoitetaan kurssitoteuman yhteydessä opetusohjelmassa.

Esitietojen kuvaus

Maisterintutkielman aihealue on hyvä olla selvillä kurssin alkaessa, jotta kurssista saa parhaan hyödyn.

Kurssille ovat tervetulleita taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden lisäksi myös muut kulttuurin, kulttuuriympäristön tai visuaalisen aineiston parissa pakertavat, jotka haluavat pohtia oman tutkielma-aiheensa teoreettista viitekehystä ja sen merkitystä ja oppia suhteuttamaan sitä eri näkökulmien tarjoamaan laajempaan yhteyteen.

Oppimateriaalit

Kurssin aikana opiskelija seuloo teoreettista kirjallisuutta maisterintutkielmaansa soveltuvaan teoreettiseen viitekehykseen ja valitsee kirjallisuuden kurssitehtävään. Kurssitehtävän kirjallisuus vaihtelee laajuudeltaan tavoitteiden, vaikeusasteen ja kielen mukaan (keskimäärin 3 monografiaa, 15 artikkelia tai 400-500 sivua; monografian voi vaihtaa 4-5 artikkeliin). Lopullinen kurssitehtävään käytettävä kirjallisuus ja sen määrä sovitaan kurssin aikana opettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus