MUSP1024 Musiikkiteknologia tutkijan työvälineenä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opetus jakautuu kolmeen temaattiseen lähiopetusjaksoon, joista ensimmäinen keskittyy notaatioon, toinen äänitystekniikkaan ja kolmas analyysityökaluihin.

Suoritustavat

Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee notaatio-ohjelman perustoiminnot ja osaa tuottaa tarpeenmukaista nuottikuvaa
- osaa tallentaa ja editoida musiikkia sekä midi- että audiomuodossa
- hallitsee äänityslaitteiston peruskokoonpanon ja äänittämisen periaatteet
- tuntee musiikin analysoimiseen tarkoitettuja tietoteknisiä työkaluja

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus