MUSA1073 Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan oman alan työtehtäviin ja toimijoihin laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta, ja harjoitellaan oman osaamisen tunnistamista ja kuvaamista sekä suullisesti että kirjallisesti portfoliotyöskentelyn muodossa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, portfoliotyöskentely. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%), tehtävien suorittaminen (ml. alumnitarinan tuottaminen) sekä näyteportfolion ja CV:n laatiminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
• hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
• osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
• osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
• osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
• hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

Lisätietoja

Kolmas opintovuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus