MUSA065 Yhteisöllisyys musiikissa I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla lähestytään musiikkia sosiaalisena ilmiönä ja tutustutaan aiheeseen eri tutkimustraditioiden ja näkökulmien kautta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yhteisöllisyyden merkityksen musiikillisessa toiminnassa
- tulkita musiikillista toimintaa musiikkisosiologisista lähtökohdista
- selittää omin sanoin yhteisöllisyyteen keskittyvien tutkimussuuntauksien tieteenfilosofisia päälinjoja
- määritellä musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teoreettisia käsitteitä
- osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
- esitellä ja arvioida valitun kirjallisuuden keskeistä sisältöä kirjallisesti ja suullisesti.

Lisätietoja

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus