MUSA063 Musiikkipsykologia I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Musiikkipsykologia pyrkii ymmärtämään ja selittämään musiikillisia ilmiöitä inhimillisen kokemuksen, toiminnan ja arkielämän näkökulmista. Kurssilla tutustutaan musiikkipsykologian tutkimustraditioon, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä alan valikoituihin nykysuuntauksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, kotiessee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä musiikkipsykologian keskeisiä käsitteitä ja selittää niiden tieteenfilosofisia taustasitoumuksia
• ymmärtää käsiteltyjen teorioiden ydinajatukset ja osaa sijoittaa ne musiikkipsykologian tutkimustraditioon
• ymmärtää musiikkipsykologisten tutkimusmenetelmien perusteita ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä keskeisiä haasteita
• osaa soveltaa musiikkipsykologian teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
• osaa soveltaa musiikkipsykologian tutkimustietoa tutkimuksellisessa tai käytännöllisessä kontekstissa.

Lisätietoja

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Oppimateriaalit

(valikoiden seuraavista):
• Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology
• Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
• Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music
• muu opetuksen yhteydessä annettu materiaali.

Kirjallisuus

  • Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology. Myös eKirjana.; ISBN: 9780191743931 9780191799617
  • Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia.; ISBN: 978-951-796-662-7
  • Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Toinen laajennettu painos 2015.; ISBN: 978-0-19-5377 978019994731707-1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus