MUSA062 Musiikkianalyyttinen tutkimus I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin musiikkianalyyttisiin teorioihin ja menetelmiin sekä musiikkianalyyttisiin tutkimuksiin ja toteutetaan pienimuotoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuksia.

Suoritustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, tehtävät tai kirjatentti tai esseesuoritus. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti tai hyväksytysti suoritettu kirjatentti/essee.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä musiikkianalyyttisiä teorioita ja selittää niiden peruskäsitteet, taustasitoumukset ja tavoitteet
• soveltaa valitsemaansa musiikkianalyyttistä lähestymistapaa valittuihin analyysikohteisiin ja eritellä musiikin rakenteellisia piirteitä noudattaen valittuun teoriaan tai lähestymistapaan liittyviä analyysitekniikoita
• arvioida teorioiden soveltuvuutta erilaisiin musiikillisiin ilmiöihin ja tutkimustehtäviin
• kehittää toteuttamiskelpoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuskysymyksiä (esimerkiksi osana omaa opinnäytettään).

Lisätietoja

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot: Musiikkianalyysin perusteet.

Oppimateriaalit

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music.
• Cook (1987). A guide to musical analysis
• Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music
• Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music
• Nattiez (1990). Music and discourse
• Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis
• Temperley (2001). The cognition of basic musical structures

Kirjallisuus

  • Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780203928882
  • Nattiez (1990). Music and discourse. eKirjana (1997) 9781442677463; ISBN: 0-691-02714-5 9781442677463
  • Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music. Elektroninen aineisto. 2014 uusi laajennettu painos; ISBN: 9780199852161 9780190206406
  • Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music. Aiempi 1983 painos eKirjana 9780585375885; ISBN: 0-262-12094-1 9780585375885
  • Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music. Elektroninen aineisto 9781139146289; ISBN: 9780511482014 9781139146289
  • Temperley (2001). The cognition of basic musical structures. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780262284769
  • Cook (1987). A guide to musical analysis. Uusin laajempi painos 1990.; ISBN: 9780393962550 9780393962550

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus