MTKY1063 Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden oppiminen.

Suoritustavat

Pienryhmäopetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää itseään vuorovaikuttajana ja osaa asettaa itselleen kehittymistavoitteita tuleviin opintoihin ja työelämään
- osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- tunnistaa ryhmän turvallisuuteen ja koheesioon vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia niiden edistämiseksi

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.
Talvio, M. & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. ISBN: 978-952-451-736-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta