LPSP302 Tunne- ja vuorovaikutustaidot urheiluvalmennuksessa (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla keskitytään teoriassa ja käytännössä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, joita valmentaja tarvitsee työssään. Kurssilla harjoitellaan itseilmaisua minäviestein, kuuntelun taitoja,ongelmanratkaisutaitoja, tiimityöskentelyn kehittämisen perusmenetelmiä, yhteistyötä ja vastuunottoa urheilussa.

Suoritustavat

Luennot 24 tuntia ja niihin liittyvät tehtävät ja kirjallisuus. Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen itsenäisesti ja
ryhmätyöskentelynä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tunne- ja vuorovaikutusoppimisen käsitteen ja hallitsee perustaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
· osaa kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista yksilö- ja ryhmätason ilmiönä
· osaa ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita
· hallitsee kuuntelutaitoja
· osaa ratkaista vuorovaikutusongelmia
· on kokeillut ryhmän kehittämisen perusmenetelmiä

Esitietojen kuvaus

LPSP300 Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan

Kirjallisuus

  • Lintunen & Gould (2014). Developing Social and Emotional Skills. In: A. Papaioannou and D. Hackfort (eds.) Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge. pp. 619-633.; ISBN: 9781848721289

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta