KYVP1004 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin, sosiolingvistiseen variaatioon, kielikontaktiin, kielen muutokseen, monikielisyyteen viittomakielisessä yhteisössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3

Osaamistavoitteet

- hallitsee sosiolingvistiikan alan peruskäsitteistön
- ymmärtää, että viittomakielisessä/kuurojen yhteisössä esiintyy kielellistä vaihtelua
- tietää, mitkä sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä kielen vaihteluun ja miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu liittyvät toisiinsa
- ymmärtää kielen muuttumisen, kielen osuuden ryhmäidentiteetin muodostumisessa sekä kielikontaktit ja monikielisyyden ja niiden ehdot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta