JOUS1028 Datajournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Datajournalismin peruskurssi käsittelee datajournalismin teoriaa, parhaita käytäntöjä ja perusverkkotyökaluja. Datajournalismi ymmärretään osaksi digitaalista journalismia, joka pyrkii hyödyntämään suuria data-aineistoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, tentti, kirjalliset tehtävät (journalistisia juttuja, ja niiden prosessien analyyseja). Kirjallisia tehtäviä voidaan tehdä ryhmä- tai paritöinä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa
osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80%.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää laajojen digitaalisten data-aineistojen merkityksen journalismissa
- ymmärtää datajournalismin osaksi uutta digitaalista journalistista kerrontaa
- tunnistaa datajournalismin yhteydet aikaisempiin journalismin traditioihin, kuten tietokoneavusteiseen journalismiin ja tutkivaan journalismiin
- osaa etsiä käyttökelpoisia digitaalisia data-aineistoja
- oppii hallitsemaan datajournalismin kannalta keskeisiä perusdatatyökaluja, kuten taulukkolaskentaohjelmia ja visualisointityökaluja
- tuntee datajournalismin etiikan perusteet
- ymmärtää tilastollisten menetelmien merkityksen aineistojen analysoinnissa.

Lisäksi journalistiikan opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:
Opiskelija
- kykenee tekemään sekä nopean että hitaan datajournalistisen jutun.

Lisäksi tilastotieteen opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:
Opiskelija
- kykenee osallistumaan sekä nopean että hitaan datajournalistisen jutun tekemiseen.

Kirjallisuus

  • Uskali & Kuutti 2016. Datajournalismin työkäytännöt

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta