JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen merkitystä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat viranomaisen ja tietopyytäjän välinen yhteistyö tietopyyntötilanteessa, viranomaisen ja viranomaisen asiakirjan määritelmät, tietopyyntöön vastaamista ja tietojen luovuttamista koskevat viranomaisten yleiset velvoitteet sekä tietopyynnön kohteina olevien tietojen julkisuus ja mahdollisuudet tietojen eritasoiseen salassapitoon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää viranomaisten velvoitteet luovuttaa toimintaansa koskevia tietoja ja tiedonpyytäjän oikeudet tietojen saamiseksi erityisesti journalistisiin tarkoituksiin
- pystyy arvioimaan kriittisesti viranomaisten menettelyn asianmukaisuutta tietojen saamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa
- tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset erimuotoisten viranomaisaineistojen hankkimisessa
- osaa toteuttaa konkreettisia tietopyyntöjä viranomaisille.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Kirjallisuus

  • Mäenpää 2016. Julkisuusperiaate
  • Mäenpää 2013. Hallinto-oikeus
  • Koski & Kuutti 2016. Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa - tietopyyntöihin vastaaminen
  • Kuutti (toim.) 2011. Julkisuusjournalismi
  • Julkisuuslain tutkimus- ja koulutusportaali www.julkisuuslaki.fi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus