JOUS1024 Audiojournalismin genret (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolle perehdytään teoriassa ja käytännössä podcast-journalismiin osana audiojournalismin monimuotoistuvaa kenttää. Kurssilla harjoitellaan dokumentaaristen podcast-ohjelmien tekemistä sekä syvennetään ääniohjelmien toimittamisen erityispiirteiden osaamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää median median murroksen vaikutukset audiojournalismin asemaan ja tulevaisuuteen osana mediajärjestelmää
- tuntee digitalisoitumisen vaikutukset ääniohjelmien tuotantoon ja kuluttamiseen
- tuntee draaman perustekijät sekä osaa kertoa journalistisia tarinoita äänillä
- osaa journalistisesti ja teknisesti toteuttaa laadukkaan podcast-ohjelman
- osaa soveltaa akustisesti korkeatasoisen ääni-ilmaisun keinoja ja mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi

Kirjallisuus

  • Biewen & Dilworth 2010. Reality radio: telling true stories in sound
  • Karisto, Leppänen & Blomberg 1997. Todellisia tarinoita: Radiodokumentin tekeminen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus