JOUS1023 Videojournalismin genret (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla edetään uutis- ja ajankohtaisformaatin journalistisesta osaamisesta kohti näkemyksellisempää ja luovempaa audiovisuaalista kerrontaa. Kurssilla syvennetään journalistisen videoilmaisun ja haastattelun taitoja, rakennetaan uutisinserttiä laajempia dokumentaarisia kokonaisuuksia sekä opetellaan televisio- ja videojournalismille ominaista ryhmätyötä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja kyseenalaistamaan video- ja televisiojournalismin perinteisen uutis- ja ajankohtaiskerronnan muotoja sekä ideoimaan uusia dokumentaarisia ilmaisukeinoja
- hallitsee video- ja tv-juttujen ideoinnin ja journalistisen toteutuksen
- osaa tehdä vaativan haastattelun inserttiin tai studioympäristössä
- on perehtynyt ajankohtaisen tv-makasiiniohjelman tekemiseen ja toimimiseen osana työryhmää
- tuntee videokuvauksen ja editoinnin työprosessit sekä osaa hyödyntää kuva- ja äänikerronnan oppeja audiovisuaalisessa ilmaisussa.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Kirjallisuus

  • Lancaster 2013. Video journalism for the web: A practical introduction to documentary storytelling

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta