JOUS1010 Viestintäyrittäjyys (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan viestintäalan yritystoimintaan ja sen erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja asiantuntijuuden kaupallisiin edellytyksiin sekä viestintäalan markkinoihin ja palvelujen kysyntään. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sisäisen yrittäjyyden muokkaamista ulkoiseksi yrittäjyydeksi. Erityisenä journalistisena tarkastelun kohteena on freelance-toimittajuus.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityöt, portfoliotyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa viestinnän työtehtävät ja niissä vaadittavan asiantuntemuksen
- pystyy hahmottamaan ja arvioimaan kriittisesti omia mahdollisuuksiaan työskennellä viestintäalan yrittäjänä
- osaa tunnistaa viestintäyrittäjyyden edellyttämän oman osaamisen erityisesti sen tuotteistamisen ja kaupallistamisen näkökulmasta
- pystyy hahmottamaan ja analysoimaan oman asiantuntemuksensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Kirjallisuus

  • Jokinen 2014. Vapauden valtakunta. Freelancejournalistin opas
  • Pakkanen 2011. Käydään juttukauppaa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus