JOUS054 Droonijournalismi (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Droonijournalismin kurssi antaa perustiedot ja -taidot kamerakoptereiden journalistiseen käyttöön.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lentoharjoittelu, projektityö (parityönä), tentti ja lentotesti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), riittävä lentoharjoittelu sekä kurssin tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee droonijournalismin historian, ja droonien keskeiset journalistiset käyttötavat
- ymmärtää droonien käyttöön liittyvät turvallisuussäännökset, eettiset periaatteet ja lainsäädännölliset rajoitukset
- osaa arvioida droonijournalismin käyttökelpoisuutta eri uutistilanteissa
- oppii käyttämään kauko-ohjattavia kamerakoptereita eli drooneja journalistisissa työtehtävissä

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi

Kirjallisuus

  • Lauk, Uskali & Kuutti 2016. Droonijournalismi. Kauko-ohjattavien kamerakopterien toimituskäyttö (verkkojulkaisu)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta