JOUS053 Julkaisukurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teoriassa ja käytännössä verkkosivuston ja siihen kuuluvan aikakauslehden muodostaman monimediaisen lehtikonseptin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia verkkojulkaisemisen tapoja teknisestä ja sisällöllisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää konseptin käsitteen skaalautuvan verkkosivuston ja siihen liittyvän painetun aikakauslehden julkaisemisen lähtökohtana
- osaa konseptin pohjalta ideoida julkaisun jutturakenteen, kuvituksen ja ulkoasun verkossa sekä lehdessä
- osaa monipuolisesti käyttää visuaalisen kerronnan mahdollisuuksia verkko- ja mobiilijournalismissa sekä aikakauslehdessä
- osaa toteuttaa monipuolisen tiedonhankintaan perustuvia ei-päiväkohtaisia juttumuotoja
- osaa teknisesti toteuttaa visuaalisesti laadukkaan responsiivisen verkkosivuston.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA007 Monimediajournalismi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskelevilla erikseen arvioitavat soveltuvat opinnot)

Kirjallisuus

  • Korpela 2010. Verkkojulkaisun typografia
  • Töyry, Räty & Kuisma 2008. Editointi aikakauslehdessä
  • Lievonen-Thapa Iina 2015. Pienlehti paperista pikseliin. Monikanavainen julkaiseminen pienlehdessä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus