JOUS045 Uutispeliprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä tietotekniikan laitoksen opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisissa tiimeissä uutispelejä. Opintojaksolla tutustutaan uutispelien hyödyntämiseen journalistisen kerronnan muototona teoriassa ja käytännössä. Parhaat opintojaksolla tehdyt pelit julkaistaan Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää uutispelien suunnittelun ja journalistisen toteutuksen keskeiset lähtökohdat
- osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan uutispelien suunnitteluun ja toteutukseen
- osaa hyödyntää vuorovaikutteista ja monimediaista kerrontaa journalististen sisältöjen muotona
- osaa toimia osana monialaista tiimiä
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektin monialaisessa tiimissä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta journalistiikan opiskelijoille: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot journalistiikan opiskelijoille: JOUA007 Monimediajournalismi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskelevilla erikseen arvioitavat soveltuvat opinnot)

Kirjallisuus

  • Kurssilla jaettavat artikkelit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta