JOUS008 Tutkiva journalismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan tutkivan journalismin yhteiskunnallista merkitystä ja journalistista erityisluonnetta sekä perehdytään tutkivan journalismin työkäytäntöihin. Tutkivien juttujen tekemistä tarkastellaan ja harjoitellaan lähtien liikkeelle tutkimuksen ideoinnista ja tiedonhankinnan käynnistämisestä ja etenemällä tietojen analysointiin ja organisointiin ja tutkivan jutun rakentamiseen. Ennen jutun julkaisemista tarkastellaan ja arvioidaan sen juridisia ja eettisiä perusteita.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tutkivan journalismin aseman ja merkityksen yhteiskunnassa ja toimitustyössä
- osaa arvioida kriittisesti omaa rooliaan ja työtään suhteessa tutkivaan journalismiin
- pystyy havaitsemaan syvällisempää tutkimista vaativia yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä
- pystyy hankkimaan ja kriittisesti arvioimaan asioiden selvittämiseksi tarvittavia lähteitä ja lähdetietoja sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa
- pystyy toteuttamaan keräämiensä tietojen pohjalta julkaisukelpoisen tutkivan jutun.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Kirjallisuus

  • Hunter (ed.) 2009. Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists (verkkojulkaisu)
  • Kuutti 2001. Tutkittu juttu
  • Investigative Reporters and Editors -verkkolehdet

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta