JOUA1022 Radiojournalismi, näyttösuoritus (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään radiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee radion ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä sekä ymmärtää radion aseman osana mediajärjestelmää
- hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan, käsikirjoittamisen sekä ajankohtaisohjelman rakenteen
- osaa tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
- osaa sähköisen uutis- ja ajankohtaisjournalismin vaatimat haastattelun perustaidot
- osaa journalistisen radiokielen ja ääni-ilmaisun perusteet.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus