JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi käsittää median ja journalismin tutkimuksen perusteoriat ja ajankohtaiset tutkimussuunnat sekä esimerkkejä uusimmasta tutkimuksesta.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja kirjalliset tehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti esseen tai lukupäiväkirjan muodossa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti lukupäiväkirjan tai esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssin ohjeissa Kopassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee mediaa ja journalismia käsittelevien teorioiden peruskäsitteet ja -käsitykset
- tuntee median ja journalismin tutkimuksen keskeiset ja ajankohtaiset kysymykset ja teoriat ja kykenee soveltamaan niitä tutkielmissaan
- kykenee tieteelliseen keskusteluun.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Kirjallisuus

  • McQuail 2010. McQuail’s Mass Communication Theory (6th edition)
  • Castells 2009. Communication Power
  • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2009. The Handbook of Journalism Studies
  • Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus