HYTA1300 Videotuotanto (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Videotuotannon suunnittelu, käsikirjoittaminen, videokuvaus, äänitys ja videoeditointi. Projektityöskentelyn perusteet.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee videotuotantoprosessin kokonaisuuden suunnittelusta julkaisuun
- tuntee videotuotannon käsitteistöä ja tekniikoita
- hallitsee videokuvauksen ja videoeditoinnin perusteet
- osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja omaan työskentelyynsä

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta