HISA613 Projektiopinnot (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään projektityöskentelyn perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kirjalliset tehtävät tai ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

-tuntee projektityöskentelyn periaatteet
-osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oman alansa projektin
-osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan projektin tavoitteisiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus