HISA413 Yhteisöhistoria (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yksilön ja yhteisöjen välisiin suhteisiin ja verkostoihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- hallitsee uuden sosiaalihistorian keskeiset tutkimusmenetelmät ja tietää sen eron perinteiseen sosiaalihistoriaan
- ymmärtää yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteen erilaiset mittakaavat ja monimuotoisuuden
- osaa eritellä ja analysoida yksilön suhdetta perheeseen ja erilaisiin yhteisöihin
- osaa arvioida historian ilmiöitä verkostonäkökulmasta

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Lindgren, Cecilia, En riktig familj. Adoption, föräldrarskap och barnets bästa 1917–1975 (2006)
  • McCray Beier, Lucinda, For Their Own Good: The Transformation of English Working-Class Health-Culture, 1880-1970 (2008)
  • Pylkkänen, Anu, Trapped in Equality. Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law (2009)
  • Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 - 1933 (1995)
  • Eilola, Jari, Moilanen, Laura-Kristiina (toim.), Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla (2013)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus