HISA3103 Tieteen historia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteen, tutkimuksen ja teknologian historiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
- osaa eritellä tieteen ja tutkimuksen sekä teknologian historian keskeiset kehityspiirteet
- ymmärtää miten tieteen murrokset ovat vaikuttaneet yhteiskuntien kehittymiseen ja kuinka tiede on kehittynyt osana yhteiskuntaa
- osaa analysoida eri tieteenalojen kehityksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta luettelosta.

Kirjallisuus

  • Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002)
  • Rüegg, Walter, A History of the University in Europe: Volume 4, Universities since 1945 (2010). (Part I: Themes and Patterns, s. 3 – 65 ja Part IV: Learning, s. 371 – 574) Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Nurminen, Marjo T., Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen (2008)
  • McClellan, III, James E. and Dorn, Harold, Science and Technology in World History (2008). Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Montgomery, Scott L., and Kumar, Alok,. A History of Science in World Cultures (2015). Saatavana elektronisena julkaisuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus