HISA123 Käsitehistoria (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään käsitehistorian perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee aatehistorian keskeisen käsitteistön
- on perehtynyt kansainväliseen käsitehistorian tutkimukseen
- osaa arvioida käsitteiden historiallisia merkityksiä kriittisesti

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan seuraavasta listasta 4 op:n arvosta kirjallisuutta.

Kirjallisuus

  • Palonen, Kari (toim.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (2014) (3 op)
  • Lindberg, Bo, Den antika skevheten: politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (2006) (2 op)
  • Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998) (1 op)
  • Hyvärinen, Matti (toim.), Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)
  • Pakkasvirta, Jussi (toim.), Nationalismit (2004) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus