HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen keskeisimpiin näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo kurssilla ja kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat
- tietää keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
- ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
- tuntee historiantutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus