HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen lähteisiin ja lähdekritiikin perusperiaatteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo kurssilla ja kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
- ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
- on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
- hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
- osaa auttavasti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus