ELIP2001 Liikkumisrajoitteinen oppilas liikuntatunnilla (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Arvostava, yksilöllinen oppilaan kohtaaminen, kun oppilaalla on liikkumista rajoittava vamma tai sairaus
Liikkumisrajoitteisen oppilaan osallistaminen liikunnanopetukseen
Liikunnanopetuksen oppimisympäristön selkeyttäminen ja muokkaaminen kaikille sopivaksi.
Soveltavan liikunnan yhteistyökumppaneiden toimintaan tutustuminen ja niiden hyödyntäminen opetustyössä
Ideat, harjoitukset ja välineet liikkumisrajoitteisen oppilaan mukaan ottamiseen

Suoritustavat

- kaksi lähiopetuspäivää (seminaarit 6h, harjoitukset 8h)
- ennakkotehtävän suorittaminen
- oheiskirjallisuuden hyödyntäminen ryhmätöissä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen
Ryhmätöiden hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on saanut kokemuksia erilaisten liikkumisen apuvälineiden (mm. sähköpyörätuoli) käyttämisestä ja sovelletuista liikuntamuodoista
- osaa hyödyntää erilaisia apuvälineitä liikkumisrajoitteisten oppilaiden liikunnanopetuksessa
- osaa suunnitella liikuntatunnin niin, että myös liikkumisrajoitteinen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja kokee osallisuutta ryhmän toiminnassa

Oppimateriaalit

- Lihaksista viis, LIIKKUMAAN SIIS, Lihastautiliitto ry, Liikuntaprojekti 2014-2016 http://en.calameo.com/read/00376787945f1685f4215
- VAU koululiikunnan soveltaminen https://www.vammaisurheilu.fi/liikunta-ja-urheilu/lapset-ja-nuoret/koululiikunnan-tueksi
- Liikuntarajoitteinen oppilas yleisopetuksen liikuntaryhmässä (Kaisa Kunnari 2011) https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/27206/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-2011062011034.pdf?sequence=1
- Apuvälineiden saatavuus: http://www.valineet.fi/toimijatahot/
- Soveltava liikunta (Rintala P., Huovinen T., Niemelä S. 2012)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta