VIEPER Viestinnän ja median perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
- hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
- tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
- osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
- ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
- osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
- ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)