VENAINERI Venäjän kielen ja kultuurin aineopinnot valinnaisina opintoina (35–40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Venäjän kielen ja kulttuurin opintojen aikana voit hankkia hyvän venäjän kielen taidon, saat valmiuksia ymmärtää venäläistä kulttuuria, toimia kulttuurien välisissä viestintätilanteissa sekä soveltaa venäjän kielen taitoa erilaisissa työelämän tehtävissä. Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot keskittyvät nykykieleen ja -kulttuurin, ja ne antavat valmiudet toimia paitsi kielenopettajana myös asiantuntijana kansainvälistyvässä työelämässä. Varsinaiset kieliopinnot ovat siis vain osa venäjän kieleen erikoistuvan kieliasiantuntijan saamaa koulutusta. Tärkeä osa opintoja on myös kieliharjoittelu Venäjällä.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää venäjän kieltä joustavasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
- tuntee monipuolisesti Venäjän historiaa, kulttuuria, kaunokirjallisuutta ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja ymmärtää niiden merkityksen myös kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen näkökulmasta
- tunnistaa venäläisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
- osaa kuvailla venäjän kielen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä

Rakenne

Valitse kaikki (35–40 op)