TAIPTT Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

tuntee taiteen, taidekasvatuksen ja kulttuurin tutkimuksen suuntausten pääpiirteet ja niiden keskeisiä kysymyksenasetteluja ja käsitteitä,
hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä, eri aikakausien keskeiset piirteet ja edustajat sekä ymmärtää taiteet osaksi kulttuuriperintöä,
tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia sekä
osaa soveltaa oppimiaan sisältöjä kulttuurituotteiden ja kulttuuritoiminnan analyysiin.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)