STOSYV Sosiaalityön syventävät opinnot (100 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Sosiaalityön maisteriohjelman syventävät opinnot rakentuvat maisterintutkielmaa tukevien teorioiden ja tutkimuskäytäntöjen vahvistamiseen sekä niiden aikana suunnitellaan ja kirjoitetaan maisterintutkielma omassa opintosuunnassa. Sisältöopinnot ryhmittäytyvät tutkimustaitojen lisäksi seuraaviin: sosiaalityön vaativa asiantuntijuus, sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen, jonka yhteydessä suoritetaan käytännöt III –jakso. Sosiaalityön tehtäväkentistä opiskelija suorittaa valitsemansa osa-alueet.

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on syventävät tiedot sosiaalityön tieteenalan teorioista ja tutkimuksesta sekä syventynyt ymmärrys sosiaalityön tehtävistä yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelijalla on valmiudet toimia vaativissa ammatillisissa käytännöissä sekä itsenäisessä tutkimustyössä. Tutkintoon sisältyvä tietopohja perustuu lisäksi laajaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimukseen.
Opiskelijalla on valmiudet uuden tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen sosiaalityön eri konteksteissa. Hän hallitsee eettisen arvioinnin tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Hän ymmärtää erilaisten ihmiskäsitysten merkityksen auttamistyössä. Hän osaa toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön roolin eettisenä toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hänellä on valmiudet rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (100+ op)