SAXPERERI Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot valinnaisina opintoina (26–28 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa saksan kielellä
• tuntee saksalaisen kielialueen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirteet
• tuntee saksan kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
• tuntee kielentutkimuksen kenttää ja peruskäsitteitä
• tuntee oman alansa tutkimuksellisia lähestymistapoja ja käsitteistöä
• tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee
• osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti.

Rakenne

Valitse 26–28 op