RFIAINERI Romaanisen filologian aineopinnot valinnaisina opintoina (35–40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Romaanisen filologian opinnot painottuvat ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuuriin, mutta myös muihin romaanisen kielialueen kieliin ja kulttuureihin perehdytään monipuolisesti varsinkin syventävien opintojen aikana.

Osaamistavoitteet

Romaanisen filologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
- tunnistaa ranskankielisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
- osaa kuvailla kielentutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
- on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltamine

Rakenne

Valitse 35–40 op